Діяльність керівника школи під час атестаційного періоду

Діяльність керівника навчального закладу
під час атестаційного періоду

Наближається період атестації педагогічних працівників. Для того щоб атестація педагогічних працівників пройшла злагоджено, керівники навчальних закладів мають знати всі нюанси її організації.

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи у навчальних закладах щорічно проводиться атестація педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Порядок проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Типове положення).

Системний підхід до проведення атестації педагогічних працівників передбачає планування атестаційної роботи, суворе дотримання етапів її проведення, виконання нормативного режиму під час організації та проведення атестації.

Головою атестаційної комісії, як правило, є керівник навчального закладу. Тому під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників йому необхідно:

— чітко дотримуватися строків проведення атестації;

— знати повноваження атестаційної комісії;

— правильно вести документацію з атестації;

— оформити стенд з атестації.

Також керівнику навчального закладу необхідно пам’ятати, що підготовку, проведення атестації та підбиття її підсумків слід здійснювати, маючи на меті утвердження високої ролі педагогічного працівника, підвищення його авторитету в колективі навчального закладу серед вихованців та їхніх батьків, а роботу атестаційних комісій необхідно спрямувати на виявлення досягнень і прорахунків у педагогічній діяльності працівника.

Строки проведення атестації

Аби уникнути ускладнень під час проведення атестації, необхідно чітко дотримуватися строків та порядку її проведення.

Створення атестаційної комісії

До 20 вересня для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі необхідно створити атестаційну комісію. Керівник навчального закладу має видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу й ознайомити з ним педагогічний колектив. До складу атестаційних комісій можна включити не лише працівників навчального закладу, а й представників наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою).

Атестаційну комісію створюють на один рік, до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Атестаційні комісії створюють у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу.
Подання до атестаційної комісії документів
для внесення до списку осіб, які атестуються

До 10 жовтня керівник навчального закладу має подати список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, до атестаційної комісії, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження працівниками підвищення кваліфікації. У цей самий строк атестаційна комісія приймає заяви від педагогічних працівників, зокрема заяви про:

— позачергову атестацію;

— перенесення строку атестації.

Позачергова атестація може проводитися не лише за заявою працівника, а й за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через три роки після присвоєння попередньої.

Затвердження списків педагогічних працівників

До 20 жовтня атестаційна комісія проводить своє перше засідання, на якому розглядаються такі питання:

— затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються;

— затвердження графіка роботи атестаційної комісії;

— прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації тощо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у разі його тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної атестації зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання, встановлені попередньою атестацією.

Працівників, що атестуються, необхідно обов’язково ознайомити з графіком проведення атестації під підпис.

Подання характеристики діяльності педагогічного працівника

До 1 березня керівник навчального закладу має подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. З такою характеристикою необхідно ознайомити педагогічного працівника не пізніш як за десять днів до проведення атестації.

Характеристика діяльності педагогічного працівника має містити:

— оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків;

— відомості про професійну підготовку працівника, його творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості;

— дані про участь працівника у роботі методичних об’єднань; 

— інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

Вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються

До 15 березня відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна комісія має вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються. Таке вивчення проводиться шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, визначення рівня навчальних досягнень учнів з навчального предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Для об’єктивного вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються, та оцінювання їх професійної діяльності у навчальному закладі можна створювати експертні групи.

Завершення роботи атестаційної комісії

До 1 квітня атестаційна комісія навчального закладу має завершити вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються.

Якщо атестаційна комісія навчального закладу ухвалила позитивне рішення, то протягом п’яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії керівник навчального закладу має видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів). У триденний строк він має довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

Повноваження атестаційної комісії

Керівнику навчального закладу необхідно знати повноваження атестаційної комісії. Слід пам’ятати, що атестаційна комісія навчального закладу має такі права:

— атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;

— присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям).

Також атестаційна комісія навчального закладу має право порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань.

Ведення документації з атестації

Відповідно до пункту 3.7. Типового положення голова атестаційної комісії веде книгу протоколів засідань атестаційної комісії.

Вона має бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника навчального закладу та скріплена печаткою.

На кожного педагогічного працівника, який атестується, також має бути оформлений атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Типового положення. Один примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації педагогічного працівника видають йому під підпис. З цією метою доцільно вести спеціальний журнал обліку видачі атестаційних листів. У разі зміни місця роботи атестаційний лист є підставою для тарифікації працівника за новим місцем роботи. Другий примірник атестаційного листа зберігають в особовій справі педагогічного працівника.

Оформлення стенда з атестації

Інформаційний стенд «Атестація педагогічних працівників» є обов’язковим атрибутом атестації у навчальному закладі. Його слід розмістити у загальнодоступному місці: наприклад, у холі, біля методичного кабінету або кабінету керівника тощо. Матеріали стенда мають містити інформацію з нормативних документів щодо атестації та якнайширше висвітлювати хід атестації у навчальному закладі. Отже, на стенді доцільно розмістити такі матеріали:

— витяги з нормативних документів, які визначають права педагогічних працівників, зокрема, під час атестації;

— плани проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на п’ять років;

— накази по навчальному закладу — «Про створення атестаційної комісії», «Про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році», «Про підсумки атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році» (накази вивішують на стенді одразу після їх видання);

— склад атестаційної комісії;

— список педагогів, які атестуються у поточному навчальному році; графік проведення атестації у поточному навчальному році;

— графік проходження курсів підвищення кваліфікації у поточному навчальному році;

— графік роботи атестаційної комісії.

Дуже важливо, щоб стенд був не лише інформативним, а й привабливим. Усі текстові матеріали стенду мають бути надрукованими чітким і розбірливим шрифтом.

Стенд «Атестація педагогічних працівників» слід оформлювати на початку навчального року, поступово поповнюючи і змінюючи матеріали, щоб максимально відображувати хід атестації та її результати.

На початку навчального року доцільно якнайповніше висвітлити зміст основних документів про атестацію, поновити перспективні плани проходження курсової перепідготовки й атестації педагогічних працівників, якщо їх коригували, та розмістити наказ «Про створення атестаційної комісії».

Після проведення атестації на стенді слід розмістити наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році» та аналітичну інформацію щодо результатів атестації у навчальному закладі.

Відкритість і гласність перебігу атестації у навчальному закладі сприяє створенню товариських стосунків у педагогічному колективі та є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога.