Контроль за дотриманням вимог щодо ведення Алфавітної книги

Протягом навчального року, особливо наприкінці, в загальноосвітніх навчальних закладах контролюють дотримання вимог щодо своєчасності та правильності внесення записів до Алфавітної книги запису учнів (далі — Алфавітна книга), оскільки до неї вносять відомості про учнів, які прибули (вибули) з навчального закладу чи переведені до наступного класу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ведення Алфавітної книги

Порядок внесення записів до Алфавітної книги регулюється наступними нормативно-правовими актами щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах:

  • Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2013 № 1239 (далі — Інструкція).
  • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 № 423;

Перевірку ведення Алфавітної книги здійснюють відповідно до перелічених нормативно-правових актів та плану внутрішньошкільного контролю. Її може проводити як керівник навчального закладу, так і комісія, склад якої затверджено наказом керівника.

Під час перевірки Алфавітної книги особливу увагу слід звернути на такі питання:

  • своєчасність заповнення Алфавітної книги;
  • правильність оформлення;
  • збереження Алфавітної книги.

Результати перевірки оформлюють у вигляді довідки, на підставі якої керівником навчального закладу приймається відповідне розпорядче рішення, як правило, у вигляді наказу. За приклад подаємо орієнтовний зразок оформлення комісією довідки про результати перевірки Алфавітної книги запису учнів.

Назва загальноосвітнього навчального закладу

ДОВІДКА

__.__.20__ № __

Про результати перевірки
Алфавітної книги запису учнів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 28.07.2013 № 1239, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 № 423 та з метою дотримання єдиних вимог до ведення обов’язкової ділової документації навчального закладу комісія у складі:

голова комісії: _________, керівник навчального закладу;

члени комісії: _________, заступник директора з навчально-виховної роботи;

_________., член профспілкового комітету навчального закладу,

у період з ___ по ___ 20__ року провела перевірку правильності ведення Алфавітної книги запису учнів.

Під час перевірки Алфавітної книги запису учнів встановлено таке:

1. Загальна кількість учнів, зазначена в Алфавітній книзі запису учнів (__ учнів), не збігається із кількістю учнів навчального закладу на момент перевірки (__ учня).

2. До Алфавітної книги запису учнів не внесено ___ учнів, яких зараховано до навчального закладу в II семестрі поточного року.

Для усунення зазначених недоліків комісія рекомендує:

1. _________, секретареві, усунути зазначені недоліки, до ___ червня.

2. Класним керівникам видавати особові справи учням, які переводяться до інших навчальних закладів, тільки після внесення до Алфавітної книги запису учнів відповідної відмітки про їхнє вибуття з навчального закладу.

3. _________, заступнику директора з навчально-виховної роботи, перевіряти правильність внесення записів до Алфавітної книги запису учнів не рідше ніж два рази на рік.

Голова комісії
Члени комісії
 

(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

(підпис)
(підпис)
(підпис)