Наради при директорові

У ході діяльності навчального закладу керівнику постійно доводиться приймати важливі рішення. Зробити це оперативно, з урахуванням потреб та інтересів учасників навчально-виховного процесу дає змогу нарада при директорові.

Для керівників провести нараду — звичайна справа. Але мало хто замислюється над тим, що значна частина нарад — це марна трата часу, тому що для більшості працівників інформація, що обговорюються, не потрібна чи не цікава. Тому кожна нарада має бути чітко спланованою, продуманою та нести інформацію, потрібну і цікаву для всіх її учасників.Нарада при директорові не може замінити інших форм керівництва: особистих контактів з колегами і підлеглими, безпосереднього розв’язання найважливіших питань самим керівником, розподілу службових доручень, інформації за допомогою письмових джерел (наказів, розпоряджень, інструкцій тощо).

Щоб організовано і змістовно провести нараду при директорові, слід дотримуватися системності і послідовності у розв’язанні таких питань, як:

 • визначення дня проведення наради;
 • підготовка до проведення наради (визначення мети, теми, складу учасників, способу повідомлення, підготовка інформаційних матеріалів);
 • порядок ведення наради при директорові;
 • підбиття підсумків наради при директорові.

Визначення дня проведення наради

День проведення наради при директорові має бути обраний з урахуванням його доступності для учасників і можливості підготуватися до її проведення. Періодичність проведення такої наради визначає директор навчального закладу. Нараду при директорові проводять за необхідності, але не рідше ніж раз на місяць. Це залежить від актуальності та терміновості розв’язання питань.

Для проведення заздалегідь запланованих нарад при директорові краще вибрати фіксований день, наприклад, четверта п’ятниця кожного місяця. Цей вибір є оптимальним, адже в кінці робочого тижня і кожного місяця маємо змогу не лише розглянути заплановані питання, а й підбити підсумки роботи за тиждень, місяць та спланувати роботу на наступний.

День проведення незапланованих нарад при директорові залежить від необхідності розв’язання термінових питань. Такі наради будуть ефективними лише тоді, коли керівник навчального закладу переконаний у необхідності обміну інформацією, аналізу складної ситуації або проблеми, яка потребує прийняття комплексного рішення. Тому, отримавши поточну інформацію чи повідомлення від органів управління освітою, інших організацій, батьківського комітету, піклувальної ради тощо, керівник навчального закладу спочатку їх аналізує, визначаємо ступінь важливості (термінова, першочергова, планова) та призначає виконавців. Лише після цього приймає рішення про доцільність розгляду питань на нараді при директорові. Таке рішення директор школи може прийняти як самостійно, так і порадившись зі своїми заступниками.

Підготовка до проведення нарад при директорові

Вдало чи ні пройде нарада, здебільшого можна передбачити ще до її початку. Щоб усі наради були вдалими, тобто результативними, насамперед їх потрібно належно готувати. Чітке визначення мети, переліку питань, складу учасників, способу повідомлення стане запорукою для їх успішного проведення.

Визначення мети наради

Мету наради при директорові необхідно визначати чітко. Для цього насамперед з’ясовуємо, якого результату хочемо досягти, яке рішення з того чи іншого питання слід прийняти, які рекомендації виробити тощо.

Так, наприклад, метою наради при директорові може бути:

 • розподіл посадових обов’язків та громадських доручень;
 • контроль за виконанням прийнятих раніше рішень;
 • підтримка цікавих ідей;
 • отримання від працівників необхідної інформації;
 • доведення до відома працівників інформації про проведення різних заходів;
 • окреслення завдань на певний період чи для виконання різних заходів;
 • заохочення працівників (оголошення подяк, грамот тощо).

Визначення теми наради

На нарадах при директорові для розгляду можна пропонувати теми, що торкаються навчально-виховного процесу; позакласної діяльності; роботи груп продовженого дня; харчування учнів; медичного обслуговування; роботи з батьками тощо.

Темами для нарад при директорові можуть бути також: підготовка до державної підсумкової атестації; хід проведення певних місячників, наприклад, з благоустрою території; підготовка до проведення акцій, наприклад «Знай і бережи свій рідний край»; підготовка до нового навчального року тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Питання для розгляду на нарадах при директорові

Визначення складу учасників

Важливим етапом підготовки до наради при директорові є визначення складу її учасників. У нараді можуть брати участь як увесь педагогічний колектив навчального закладу, так і певне коло працівників, зокрема ті, які мають:

 • безпосереднє відношення до питання, що буде розглядатися;
 • відповідні спеціальні знання;
 • досвід розв’язання аналогічних проблем тощо.

Слід наперед продумати, яку саме роль візьме на себе кожен учасник наради: виступить доповідачем чи співдоповідачем, підготує колективний перегляд свого досвіду роботи чи ознайомить з ним колег під час засідання, візьме участь у підготовці звіту, формулюванні питань для обговорення тощо.

Не потрібно запрошувати на нараду при директорові працівників лише для масовості. Це заважатиме оперативності проведення наради та прийняття рішення. На нараді при директорові мають бути присутніми лише ті працівники, які можуть вплинути на прийняття рішення чи брати участь у виконанні поставлених завдань. Це можуть бути заступники директора, голови методичних об’єднань, класні керівники, учителі-«предметники», члени науково-методичної ради навчального закладу, голови піклувальної ради, батьківського комітету, учнівського самоврядування тощо.

Визначення способу повідомлення

Готуючись до проведення наради при директорові, як планової, так і позапланової, варто подумати про спосіб повідомлення працівників, запрошених на нараду.

Інформацію про проведення запланованих нарад при директорові можна, наприклад, розміщувати на дошці оголошень, а за потреби ще й надсилати відповідні листа.

Іноді виникає необхідність терміново скликати нараду при директорові. Для цього доцільно заздалегідь створити система оповіщення«Передай іншому». Вона може мати такий вигляд:

Підготовка інформаційних матеріалів

Завчасна підготовка інформаційних матеріалів є особливо корисною під час проведення важливих і багатолюдних нарад. Усім запрошеним на нараду варто попередньо роздати інформаційні матеріали, наприклад тези виступів основних доповідачів. Це дасть змогу кожному її учаснику ознайомитися з питаннями, що обговорюватимуться, обміркувати їх і підготувати свої пропозиції.

Порядок ведення нарад при директорові

Залежно від мети наради, керівник обирає форму її проведення Традиційно структура наради при директорові складається з таких частин:

1) доповідь чи інформація;
2) співдоповіді;
3) обговорення питань;
4) ухвалення рішень.

Проведення запланованих нарад при директорові у нестандартній формі (засідання круглого столу, ділової гри, мозкового штурму, бліц-гри, диспуту тощо) дає змогу активізувати роботу присутніх на нараді та зацікавити їх. Водночас, подібні форми проведення нарад слід добирати виважено, застосовувати їх доречно, коректно, щоб не перетворити серйозний захід на «гру для дорослих».

Для того, щоб нарада при директорові пройшла організовано і корисно, керівник навчального закладу має чітко визначити її порядок денний та тривалість.

Хід наради при директорові обов’язково фіксується у протоколах. Веде протоколи відповідальна особа.

Визначення порядку денного наради

Визначаючи порядок денний наради при директорові, варто пам’ятати про кількість питань, що обговорюватимуться. Вона має бути оптимальною, щоб учасники наради мали достатньо часу для обговорення кожного з них.

Питання для порядку денного визначають з урахуванням їх пріоритетності та часу, необхідного для обговорення. Найскладніші питання обговорюють на початку наради, щоб бути впевненими, що на їх розгляд вистачить часу.

Під час наради при директорові можна розглядати питання про:

 • забезпечення організованого початку нового навчального року;
 • організацію харчування дітей;
 • стан техніки безпеки у спортивній залі навчального закладу;
 • організацію стажування молодих учителів;
 • самоосвіту педагогів та її результативність;
 • хід атестації педагогів;
 • якість ведення документації;
 • хід підготовки до педагогічної ради;
 • результати участі в олімпіадах, змаганнях, конкурсах;
 • виконання плану підвищення кваліфікації педагогами;
 • результати медичного обстеження дітей тощо.

Тривалість наради

На початку наради при директорові керівник навчального закладу оголошує всім присутнім порядок денний. Заздалегідь підготовлений порядок денний наради можна роздати всім учасникам, а також записати його на дошці.

Під час розгляду особливо складних питань доцільно запропонувати присутнім ознайомитися з наочними матеріалами, які роздаються до початку наради.

Оголошуючи порядок денний наради, слід обов’язково повідомляти про її регламент — тривалість самої наради, окремих виступів, обговорення тощо. Наради при директорові мають тривати не більше ніж 30 хвилин. Якщо ж нарада триває годину — півтори, слід робити невелику перерву (до 10 хвилин).

Нараду потрібно починати чітко у визначений час, незалежно від того, чи всі її учасники на місці.

Підбиття підсумків наради при директорові

Після обговорення кожного питання порядку денного шляхом голосування ухвалюється рішення і роблять про це відповідні записи у протоколі наради. По кожному прийнятому рішенню визначаються термін виконання та призначаються особи, які відповідальні за його виконання.

Якщо рішенням або одним із його пунктів схвалюється певний документ, то останній додається до протоколу.

Рішення мають бути конкретними, лаконічними, розпорядчого характеру і складатися з таких частин: кому зробити; що зробити; термін виконання.

Наради при директорові повинні давати змогу не лише знаходженню оптимальних шляхів розв’язання певних завдань, які виникають у процесі діяльності навчального закладу, але й сприяти створенню у колективі доброзичливої та відкритої атмосфери.