Оформлення протоколу

Рекомендації
щодо оформлення протоколу засідання педагогічної ради

— Складайте протокол засідання педагогічної ради на основі рукописних, стенографічних записів, аудіозаписів, зроблених під час засідання; текстів, тез доповідей, виступів, довідок, проектів рішень, поданих до засідання.

— Пам’ятайте, що датою, зазначеною у протоколі, є дата проведення засідання педагогічної ради, а не дата його оформлення чи підписання.

— Наводьте елементи дати арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік.

— Зазначайте у вступній частині протоколу прізвище та ініціали голови та секретаря засідання, кількість присутніх і відсутніх.

— Вказуйте в алфавітному порядку прізвища, ініціали присутніх членів педагогічної ради (до 15 осіб).

— Зазначайте у протоколі загальну кількість присутніх (якщо їх було більше ніж 15) та до протоколу додайте список присутніх, про що зробіть відповідний запис. Фіксуйте прізвища, ініціали та посади запрошених на засідання педагогічної ради.

— Зазначайте у порядку денному засідання перелік питань, які підлягають розгляду, а також доповідачів по кожному з них.

— Розміщуйте питання порядку денного засідання за важливістю, складністю, часом, відведеним для їх обговорення.

— Стежте, щоб розділи основної частини протоколу відповідали пунктам порядку денного засідання.

— Нумеруйте розділи основної частини арабськими цифрами і структуруйте за такою схемою: СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).

— Зазначайте після слова «СЛУХАЛИ» прізвище, ініціали доповідача та зміст доповіді.

— Вказуйте після слова «ВИСТУПИЛИ» прізвище, ініціали, посаду та зміст виступу кожної особи, що брала участь в обговоренні доповіді.

— Ставте тире і зазначайте: «Текст доповіді (виступу) додається до протоколу» після відомостей про доповідача або особи, що виступала, якщо тексти або тези доповіді та виступів оформлені як окремі документи.

— Фіксуйте у протоколі запитання, якщо вони виникають, після доповідей та виступів, що стосуються конкретного питання.

— Робіть посилання у тексті протоколу на документи, розглянуті на засіданні педагогічної ради, та подавайте їх як додатки до протоколу.

— Завершуйте кожен розділ протоколу записом прийнятого рішення, ухвали (постанови) (за пунктом порядку денного засідання).

— Розподіляйте на пункти і підпункти рішення, якщо вони містять різні питання.

— Записуйте кожен пункт, підпункт рішення з абзацу і нумеруйте їх відповідно до порядкового номера питання порядку денного засідання.

— Пам’ятайте, що рішення педагогічної ради мають бути конкретними, лаконічними, розпорядчого характеру і складатися з таких частин: кому зробити; що зробити; термін виконання (до якого числа).

— Пронумеровуйте поаркушно, прошивайте, підписуйте і скріплюйте печаткою Книгу протоколів засідання педагогічної ради, якщо фіксуєте у ній протоколи.