Оподаткування благодійних коштів

ОТРИМАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

На підставі статті 61 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХII фінансування державних навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також додаткових джерел фінансування. При цьому до додаткових джерел фінансування, зокрема, віднесено добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

Загальноосвітні навчальні заклади державної та комунальної власності можуть отримувати благодійні внески, керуючись правовими нормами Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР (далі — Закон № 531).

Відтак при отриманні матеріальної та фінансової благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб (благодійників) загальноосвітні навчальні заклади виступають у ролі набувачів благодійної допомоги.

Вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів — навчальними закладами визначено у Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 (далі — Порядок № 1222).

ОТРИМАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Як відомо, бухгалтерський облік загальноосвітня школа може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідного управління освіти. Зважаючи на ці обставини, стосовно навчальних закладів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, в розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р передбачено таке:

1) Державне казначейство повинно забезпечити відкриття у територіальних органах Державного казначейства за зверненням закладу освіти реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціального реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок благодійних внесків, грантів і дарунків);

2) заклади освіти приймають рішення щодо відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків самостійно, про яке повідомляють у тижневий термін після його прийняття головного розпорядника бюджетних коштів (відповідне управління освіти); рішення приймається на загальних зборах (конференціях) трудового колективу;

Якщо навчальний заклад вирішує не відкривати самостійно реєстраційних рахунків, то благодійні внески будуть зараховуватися на спеціальний реєстраційний рахунок відповідного управління освіти

3) у разі, коли закладом освіти прийнято рішення про відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків і самостійне ведення бухгалтерського обліку, до штатного розпису працівників такої установи (закладу) вводиться посада головного бухгалтера (бухгалтера) в межах фонду заробітної плати;

4) у разі, коли закладом освіти прийнято рішення про відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків і продовження обслуговування централізованою бухгалтерією, право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків із рахунків має керівник навчального закладу, а другого підпису — головний бухгалтер централізованої бухгалтерії; підписи на зазначених документах скріплюються печаткою органу чи установи, при яких діє централізована бухгалтерія.

На підставі частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 р. №2456-VI (далі — БКУ) благодійні внески враховуються у кошторисі навчального закладу серед інших джерел власних надходжень у складі підгрупи 1 другої групи спеціального фонду бюджету.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 1222, благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням». Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків. Зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями вносяться на підставі довідки Державної казначейської служби про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, як це передбачено у пункті 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р. № 113.

Благодійні внески можуть надходити або одразу на спеціальний реєстраційний рахунок у Державному казначействі, або до каси навчального закладу. При цьому обіг готівки в навчальних закладах здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637. Надходження готівкових коштів супроводжується оформленням прибуткових касових ордерів.

ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Як зазначено у частині четвертій статті 13 БКУ, власні надходження у вигляді благодійних внесків використовуються на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Частина коштів, отриманих як благодійні внески, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівникам закладів освіти відповідно до затверджених кошторисів у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником.Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансуванняПостанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222

Відповідно до пункту 2 Порядку № 1222, благодійні внески можуть надаватися у грошовій формі, а також як товари, роботи, послуги. Кошти, отримані загальноосвітнім навчальним закладом у вигляді благодійних внесків, мають використовуватися за напрямами видатків, визначеними благодійником. Проте якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником навчального закладу відповідно до першочергових потреб, пов’язаних винятково з основною діяльністю закладу.

Але, зважаючи на те, що розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів переважно виступають відповідні управління освіти, у підпорядкуванні яких є загальноосвітні навчальні заклади, школи не завжди фінансово самостійні в питанні використання отриманих благодійних внесків. Саме тому розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів» від 8 грудня 2009 р. № 1564-р було передбачено низку заходів, спрямованих на розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів, не лише стосовно навчальної, а й економічної та фінансово-господарської діяльності. Зокрема головним розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (відповідним органам управління освітою), у підпорядкуванні яких є загальноосвітні навчальні заклади, рекомендовано:

• забезпечити державну реєстрацію як юридичної особи загальноосвітніх навчальних закладів, які прийняли рішення щодо відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків;

• складення кожним загальноосвітнім навчальним закладом (незалежно від того, веде він бухгалтерський облік самостійно чи обслуговується централізованою бухгалтерією) індивідуального кошторису та плану спеціального фонду за кожною виконуваною ним бюджетною програмою (функцією);

• внесення відповідними органами управління освітою змін до статутів загальноосвітніх навчальних закладів у частині можливості самостійного ведення бухгалтерського обліку та визначення вичерпного переліку повноважень керівників загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема щодо розпорядження майном і коштами (зокрема благодійними внесками).

ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Зважаючи на положення підпункту «а» пункту 157.1 Податкового кодексу України (ПК), загальноосвітні навчальні заклади, що створені органами місцевого самоврядування й утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, є неприбутковими організаціями.

Відповідно до підпункту 133.1.4 ПК, неприбуткові установи та організації віднесено до платників податку на прибуток лише у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню. А в статті 152.6 ПК передбачено, що неприбуткові організації сплачують податок від неосновної діяльності з урахуванням статті 157 ПК.

Згідно з пунктом 157.2 ПК, від оподаткування податком на прибуток звільняються доходи загальноосвітніх навчальних закладів, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв.

Як зазначено у пункті 157.10 ПК, доходи закладів і установ освіти (серед них і благодійна допомога) зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) і використовуються винятково на фінансування видатків такого кошторису. При цьому із суми перевищення доходів над витратами за наслідками звітного (податкового) року податок на прибуток не сплачується.

На підставі підпункту 197.1.15 ПК від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) звільняється надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Нагадаємо, що управління освіти чи навчальні заклади державної та комунальної власності з метою оподаткування прибутку щокварталу (наростаючим підсумком) складають і подають звіт за формою, передбаченою наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій» від 31 січня 2011 року № 56.

При цьому в частині I Податкового звіту у в рядках 1-7 відображаються всі доходи відповідної неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток. У свою чергу, профінансовані видатки бюджетної установи (організації) відображаються у рядку 8. Суми витрат, що здійснюються неприбутковою організацією для виконання статутних завдань, відображаються у рядку 9.2, а за відповідними напрямами використання — у рядках 9.2.1-9.2.9.

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Задля дотримання вимог законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків і прозорості їх використання та з метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 р. № 1/9-289 керівникам державних і комунальних навчальних закладів доручено:

• систематично проводити звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів;

• забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у місцевих засобах масової інформації;

• проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

СТВОРЕННЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

Окремим шляхом отримання благодійних внесків є створення благодійної організації (фонду) при загальноосвітньому навчальному закладі з власним банківським рахунком.

Засновником благодійної організації може бути, наприклад, пі— клувальна рада школи, яка формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Адже, відповідно до пункту 4 Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45, піклувальна рада має право сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу. Заснувати благодійний фонд може й батьківський комітет школи.

Звернімо увагу, що на підставі статті 5 Закону № 531 засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України та юридичні особи незалежно від форм власності. Але не можуть бути засновниками органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і й комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету. Тому безпосередньо школа не може заснувати благодійний фонд.