Пам’ятка члена профспілки

Пам’ятка члена профспілки

Що дає членство в профспілці?

Профспілки створені і існують в усіх галузях всіх країн світу.

Профспілка — це об’єднання трудящих для захис-ту своїх трудових, соціально-економічних і юридичних прав та інтересів.

Профком як юридична особа, яка виступає від трудового колективу, через колективний договір здат-ний забезпечити працівників гарантіями:

– на необхідну оплату своєї праці;

– на створення цивілізованих умов праці;

– на постійну і надійну зайнятість, підвищення ква-ліфікації, перекваліфікацію при умові ліквідації робочих місць, на виключення будь-якої сваволі з боку робото-давця;

– на отримання чергової відпустки в певний строк;

– на отримання пільг при нанесенні ушкодження здоров’ю, тощо.

Сьогодні працівники освіти повинні знати, що профспілки домоглися з 01.04.1991 р. до теперішнього часу важливих рішень уряду з організації оплати праці, матеріального забезпечення.

Право профспілок закріплено у Конституції України (ст.36), в Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України. Тільки член профспілки не може бути звільнений з роботи за ініціативою адміністрації, не члени профспілки — мо-жуть (ст.43 КЗпП України).

Члену профспілки гарантується безкоштовна юри-дична допомога профспілкових органів, допомога у взаємовідносинах з органами управління і влади.

Безкоштовний юридичний захист у суді по понов-ленню на роботі, утриманню заробітної плати тощо.

Тільки члену профспілки профкомом гарантується матеріально-фінансова допомога в результаті нещас-них випадків, особистого горя, допомога на невідклад-не лікування і в інших життєвих проблемах.

Що може профспілка?

1. Виступити повноважним органом трудового ко-лективу при укладенні колективних договорів і угод (ст.12 КЗпП України).

2. При порушенні умов колдоговору має право надсилати власнику або уповноваженому ним органу подання про усунення цих порушень. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначе-ний строк профспілки мають право оскаржити непра-вомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду, (ст.19 КЗпП України).

3. На вимогу профспілкового органу власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником закладу, установи, організації, якщо він порушує законодавство про право, про колек-тивні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії .діяльності» (ст.45 КЗпП України).

Обов’язки члена профспілки

– виконувати вимоги Статуту профспілки, діяти в інтересах її зміцнення; сплачувати членські внески;

– брати участь у акціях, організованих профспіл-кою на захист соціально-економічних інтересів спілчан;

– сприяти реалізації прийнятих профспілковими органами рішень.