Про стан адаптації учнів 5 класу до навчання у школі II ступеня

НАКАЗ

від ______________ року
№ ____

Про стан психолого-педагогічного забезпеченняпроцесу адаптації учнів 5 класу до навчанняу школі II ступеня

Протягом І семестру _______ навчального року педагогічний колектив школи працював над вирішенням дидактичної проблеми щодо адаптації учнів 5 класу до навчання у основній школі. Для попередження можливих негативних явищ на даному етапі розвитку особистості школяра, виявлення труднощів адаптації психологічною службою школи проведено спеціальне психологічне дослідження. Мета даного дослідження полягала у виявленні потенційної «групи ризику», тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов’язані із суттєвими труднощами (діти з емоційними розладами, порушеннями поведінки, зниженням рівня навчальних досягнень) через, дослідження таких адаптаційних процесів:

— процес міжособистісної взаємоадаптації між окремими членами класного колективу, між колективом і учителями;

— процес реадаптації раніше сформованих і переадаптації актуалізованих міжособистісних контактів учнів у змінених, оновлених обставинах навчання;

— внутрішні процеси самопристосування учнів у змінених умовах шкільного життя.

Для досягнення поставленої мети була розроблена Програма дослідження, яка містила:

— визначення деяких категорій дезадаптованості, складання карт спостереження;

— діагностику структури взаємин в учнівському колективі, виявлення «зірок» та «знехтуваних» (соціометрія, адаптована Бітяновою);

— діагностику шкільної тривожності (за методикою Філіпса).

Дослідження проводилося протягом жовтня-грудня ____ року. Обстеженню підлягали учні 5 класу (класний керівник – _______) Загальна кількість респондентів склала ___ осіб. Із них: дівчаток — ___, хлопчиків — ___.

У результаті дослідження виявлено ___ дітей з високим рівнем тривожності і труднощами у соціально-психологічній адаптації (кількість таких дітей становить ___% від загальної кількості досліджуваних). За результатами дослідження розроблені рекомендації класному керівнику, учителям, батькам щодо індивідуального підходу до кожної дезадаптованої дитини відповідно до причин труднощів адаптації.

Для учнів з високим рівнем тривожності організовано корекційну групу емоційної регуляції тривожності. Заняття даної групи заплановані на січень-лютий _____ року (8 занять). 

Крім того, з метою оптимізації процесу адаптації, уникнення деформації формування особистості та попередження утрати контакту з дітьми, психологічною службою проводиться психологічна просвіта батьків (через публікації у газеті «Наші діти») і вчителів (індивідуальні консультування, тренінги для вчителів, психолого-педагогічні консиліуми). 

Вивчаючи стан адаптації учнів 5 класу до навчання в основній школі, членами робочої групи було відвідано ряд уроків та виховних заходів, проведено співбесіди з учителями та класним керівником, проаналізовано навчальні досягнення учнів за результатами І семестру в порівнянні з попередніми роками. 

Під час відвідування уроків була оцінена робота вчителів-предметників з погляду їхньої психолого-педагогічної майстерності. При цьому було встановлено, що практично всі педагоги вживають певних заходів для ефективної адаптації п’ятикласників до навчання у основній школі. Вчителі враховують індивідуальні особливості учнів, їх швидку втомлюваність, потребу хоча б в епізодичному заохочуванні, використанні ігрових моментів. Майже на всіх уроках спостерігається сприятлива психологічна атмосфера, доброзичливе ставлення поєднується з вимогливістю вчителів до учнів. Особливу увагу звертають вчителі на таких учнів, які мають вади здоров’я (__________), або потрапили до категорії ізольованих (__________).

Класним керівником 5 класу ____________ проводилася індивідуальна робота з учнями, потенційні можливості яких не відповідають рівню навчальних досягнень, налагоджена тісна співпраця з даного питання з їх батьками (проводилися батьківські збори, індивідуальні співбесіди тощо).

Проте, аналізуючи результати навчальних досягнень за І семестр поточного навчального року та порівнюючи їх з результатами за попередній навчальний рік, слід відмітити, що успішність п’ятикласників поступово знижується (таблиця 1). 

Таблиця 1

Навчальний рікК-ть учнівВисокийрівеньДостатнійрівеньСереднійрівеньПочатковий рівень
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
І семестр ______ н. р.         
II семестр ______ н. р.         
І семестр ______ н. р.         

Успішність деяких учнів викликає занепокоєння, зокрема, ______ — через вади здоров’я; _________ — через низький рівень сформованості мотивації до навчання; __________ через брак уваги та відсутність контролю з боку батьків (Таблиця 2).

Таблиця 2

№ з/пПрізвище та ім’я учняРезультати навчальних досягнень(середній бал / рівень успішності)
І семестр_________ н. р.II семестр_________ н. р.І семестр__________ н. р.
     
     

Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:

1. Учителям-предметникам протягом II семестру _________ навчального року продовжити роботу щодо психолого-педагогічного забезпечення процесу адаптації п’ятикласників до навчання у школі II ступеня. З цією метою:

— через взаємне відвідування уроків учителями початкової і основної школи забезпечити наступність вимог до учнів під час їхнього переходу до середньої школи;

— під час організації навчально-виховного процесу постійно керуватися рекомендаціями шкільного психолого-педагогічного консиліуму щодо адаптації п’ятикласників до навчання в основній школі.

2. Класному керівнику ___________:

— до ______ року спланувати роботу зі здійснення соціально-педагогічного супроводу за результатами діагностичних досліджень і рекомендаціями психолого-педагогічного консиліуму;

— постійно здійснювати соціально–педагогічний супровід п’ятикласників і проводити співбесіди, консультації з психологом з різних проблем навчання і виховання;

— до ________ року спільно з практичнм психологом _________ провести батьківські збори щодо актуальних проблем виховання дітей молодшого підліткового віку, зокрема «Психологія співпраці: як будувати свої взаємини з підлітком?»

3. Психологу школи __________:

— протягом __________ створити і організувати роботу корекційної групи з учнями, які відчувають труднощі у навчанні та спілкуванні;

— постійно проводити індивідуальне консультування батьків і учнів з проблемних питань навчання та виховання;

— до ________ року провести тренінги з учнями 5 класу, спільні заняття учнів та батьків для зменшення емоційної напруги, рівня нейротизму, створення належних умов навчання і виховання дітей в сім’ї і школі.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи _________.

Директор школи