Про стан викладання та якість знань учнів 4 класу

Приклад наказу та аналітичної довідки
про стан викладання та якість знань, умінь і навичок учнів 4 класу

НАКАЗ

29.01.2016

№ 13

Про стан викладання та якість знань, умінь і навичок учнів 4 класу з базових дисциплін

На виконання річного плану роботи школи протягом грудня-січня поточного навчального року адміністрацією школи здійснювалась перевірка стану викладання та якість знань, умінь і навичок учнів 4 класу з базових дисциплін (учитель __________).

Проведений аналіз і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації викладено в довідці про стан викладання та якість знань, умінь і навичок учнів 4 класу з базових дисциплін, що додається. Це дає можливість констатувати, що викладання базових дисциплін у 4 класі здійснюється на належному рівні. У своїй роботі вчителька практикує проведення нестандартних уроків, використання активних та інтерактивних, нестандартних форм і методів роботи на уроці. Забезпечує оптимальне поєднання індивідуальних, групових, колективних форм роботи, урізноманітнює домашні завдання, практикує різнорівневі класні та домашні завдання, раціонально використовує час на уроці.

Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:

1. Відмітити достатній рівень викладання та якість знань, умінь і навичок учнів 4 класу з базових дисциплін, виявлені під час внутрішкільного контролю.

2. Учителю початкових класів __________ протягом ІІ семестру 20__-20__ навчального року провести творчий звіт про роботу над дидактичною проблемою.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ___________ урахувати результати вивчення досвіду роботи вчителя над дидактичною проблемою та виявлений під час внутрішкільного контролю рівень знань, умінь і навичок учнів 4 класу при черговій атестації __________.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

ініціали, прізвище

підпис

З наказом ознайомлена:
Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

Додаток до наказу № 13 від 29.01.2016

ДОВІДКА
про стан викладання та якість знань, умінь та навичок
учнів 4 класу з базових дисциплін

На виконання річного плану роботи школи протягом грудня-січня поточного навчального року адміністрацією школи здійснювалась перевірка стану викладання та якість знань, умінь і навичок учнів 4 класу з базових дисциплін (учитель __________). Перевірялося ведення шкільної документації (календарних і поурочних планів, класного журналу, аналіз контрольних робіт, тематичного оцінювання), проводилися відвідування уроків.

Під час перевірки було встановлено, що викладання базових дисциплін у 4 класі проводиться за державними програмами, згідно листа МОН України від 04.09.2015 № 1/9-422 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та інструктивно-методичного листів МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» і №1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування. Проведені уроки вчителька фіксує в класному журналі відповідно до листа МОН України від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15 «Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Проведений аналіз і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати, що __________ добре знає основні нормативно-правові акти у галузі освіти, постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів, володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, застосовує інноваційні технології у навчально-виховному процесі. Її уроки відзначаються чіткістю в реалізації поставленої мети, логікою побудови.

__________ уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, володіє ораторським мистецтвом, систематично використовує унаочнення, впроваджує ІКТ.

Працюючи над дидактичною проблемою «Формування навички швидкого читання», __________ в своїй роботі систематично використовує розробки з теорії швидкого читання на основі досліджень І. Федоренка та І. Пальченка.

Вона вдало поєднує репродуктивні й проблемно-пошукові методи навчання, привчає дітей самостійно здобувати знання, сприяє становленню їх як особистостей. Провідне місце у сприйманні й засвоєнні навчального матеріалу вчителька відводить читанню мовчки. У роботі з текстом збільшує питому вагу вправ і завдань на розвиток смислової сторони читання. Відповідно до вимог програми, один раз на два тижні проводить урок позакласного читання. Коло читання у 4 класі розширюється і систематизується шляхом упорядкування знань про раніше відомі жанри (прислів’я, приказки, лічилки, загадки, скоромовки, усмішки, казки, легенди, народні пісні, поезію, байки, п’єси, оповідання, повісті, повісті-казки, науково-художні, науково-популярні твори) і авторів; ознайомлення з новими жанрами (міфи про створення світу і людей, притчі), видом казок (соціально-побутові) й історичними оповіданнями та залучення нових імен. Твори різних жанрів і різної тематики виховують любов і пошану до рідної землі, мови, традицій українського та інших народів, утверджують людяність, честь, дружбу, працелюбність тощо.

Основною метою навчання четвертокласників української мови є продовження формування складників комунікативної компетентності, зокрема: здатності сприймати і розуміти почуту і прочитану інформацію, спілкуватися з людьми різного віку і статусу, висловлювати і доводити власні думки в усній і письмовій формах. Реалізацію зазначеної мети __________ здійснює за змістовими лініями — мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною.

Навчання математики в 4 класі складається з декількох розділів: «Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за 3 клас», «Письмові прийоми множення та ділення», «Нумерація багатоцифрових чисел», «Числа. Дії з числами», «Дроби» та інші.

З метою формування в учнів уміння розв’язувати задачі вчителька звертає особливу увагу на підрозділ програми «Загальні прийоми розв’язування задач», у якому визнає порядок роботи над задачею: аналіз змісту задачі; подання результатів аналізу тексту задачі у вигляді допоміжної моделі; складання плану розв’язування задачі (як у результаті аналітичного чи синтетичного пошуку розв’язування задачі, так і в результаті актуалізації учнем загального способу розв’язування типової задачі), запис розв’язання задачі й відповіді, перевірка розв’язання.

Пов’язуючи навчальні успіхи дітей зі станом здоров’я і їх фізичним розвитком, учителька відводить особливу роль у навчально-виховному процесі предметам «Основи здоров’я» та «Фізкультура». Кожен урок спрямовує на формування здоров’язбережувальних компетенцій учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку. Для задоволення фізіологічних потреб учнів у максимальній руховій активності Ніна Миколаївна активно використовує на уроках фізкультхвилинки (руханки), пропонує активні види діяльності (наприклад, давати відповідь на запитання за допомогою жестів).

Як наслідок, результатом такої роботи є хороша успішність її вихованців. За підсумками І семестру якість освіти у 4 класі складає 57 %. Проведені зрізи знань з деяких предметів підтверджують об’єктивність вчителя при оцінюванні рівня навчальних досягнень. Їх результати можна представити у вигляді таблиці:

ПредметРезультати навчальних досягнень учнів
За результатами семестрового
оцінювання
К-ть учнів
у класі
Високий
рівень
Достатній
рівень
Середній
рівень
Початковий
рівень
Українська мова74120
Літературне читання74210
Математика73310
Я у світі74210
Всього учнів2815850
У відсотках10053,528,5180

= продовження таблиці =

ПредметРезультати навчальних досягнень учнів
За результатами контрольних робіт
Виконували
роботу
Високий
рівень
Достатній
рівень
Середній
рівень
Початковий
рівень
Українська мова64200
Літературне читання75200
Математика74120
Я у світі74210
Всього учнів2717730
У відсотках1006326110

Отже, проаналізувавши зібрані матеріали, можна зробити висновок про те, що система роботи вчителя початкових класів __________ забезпечує ефективність навчально-виховного процесу завдяки раціональному застосуванню інтерактивних методів та прийомів на уроках, практичному їх спрямуванню.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

ініціали, прізвище