Укладення колдоговору: що треба знати

УКЛАДАЄМО КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР:
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII (далі — Закон № 3356) колективні договори укладаються в установах, організаціях, які мають статус юридичної особи. Законом № 3356 передбачено, що колективний договір укладають і на основі чинного законодавства, і на основі прийнятих сторонами зобов’язань.

ХТО Є СТОРОНАМИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Згідно із Законом № 3356 право на ведення переговорів і укладення колективних договорів від імені працівників надається професійним спілкам в особі їхніх виборних органів, тобто профспілкових комітетів. У загальноосвітніх навчальних закладах сторонами колективного договору є керівник і профспілковий комітет навчального закладу.

Законом № 3356 заборонено особам, які є членами виборного органу профспілки, представляти інтереси власника.

СКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їхньої компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: • зміни в організації виробництва та праці;

• забезпечення продуктивної зайнятості;

• нормування й оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);

• встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

• режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

• умов і охорони праці;

• забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

• гарантій діяльності профспілкової організації;

• умов регулювання фондів оплати праці;

• забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Колективний договір може передбачати додаткові гарантії,

соціально-побутові пільги тощо порівняно з чинним законодавством і угодами.

Законом № 3356 також передбачено, що умови колективних договорів, які погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, їх забороняється включати до договорів (стаття 5 Закону № 3356).

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
ТА ЙОГ ПІДПИСАННЯ

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами й оформляється відповідним протоколом.

Для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами. Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів. Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору.

При укладенні колективних договорів (та при їх виконанні) заборонено будь-яке втручання з боку органів представницької, виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів, яке може обмежити законні права працівників або заборонити їх здійснення.

Стаття 6 Закону України «Про колективні договори і угоди»

Робоча комісія готує проект колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом. Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони використовують примирні процедури.

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. У разі, якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект у цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

Колективний договір реєструється місцевими органами державної виконавчої влади.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі.

ЯКИЙ ТЕРМІН ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Сторонами визначається також термін дії колективного договору, після закінчення якого колективний договір продовжує діяти до того часу, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни структури, найменування навчального закладу. У разі реорганізації закладу колективний договір зберігає чинність протягом терміну, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі ліквідації навчального закладу колективний договір діє протягом усього терміну проведення ліквідації. У новоствореному навчальному закладі у тримісячний термін після його реєстрації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування навчального закладу, якщо не передбачено його реєстрацію, колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін.

НА КОГО ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників навчального закладу незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими і для власника, і для працівників.

ЗА ЯКИХ УМОВ МОЖУТЬ ВНОСИТИСЯ ЗМІНИ
У ЧИННИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР?

Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД УКЛАДЕННЯ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Усі працюючі, а також щойно прийняті до навчального закладу працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим ним органом.

Сторони, що підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про їх виконання.

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали.

Законом установлено, що на осіб, які представляють власників чи профспілки і ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, або навмисно порушили установлений Законом строк, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. На осіб, які представляють власника чи профспілки і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Особи, які представляють власника чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 20 Закону № 3356 встановлено, що порядок і строки накладення штрафів регламентуються Кодексом України про адміністративні правопорушення. Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, відповідних комісій або з ініціативи прокурора.