Використання інтерактивних методів для проведення педради

Використання інтерактивних методів
для проведення педагогічної ради

Сутність інтерактивних метолів: навчальна діяльність організована так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний унесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємодопомоги. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її у більш високі форми кооперації та співробітництва.

Інтерактивне навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виконання виховного завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактивних методів знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.

Найбільш відомими інтерактивними методами є: «велике коло», «вертушка», «акваріум», «дебати», мозковий штурм, «Джигсоу».

Метод «Велике коло»

Група учасників заняття розміщується у великому колі. Формулюють проблему, після чого протягом 10 хв. кожен індивідуально записує свої пропозиції для її розв’язання. По колу учасники зачитують свої пропозиції, група уважно вислуховує (не критикуючи) і голосує за кожним пунктом: уключити чи не включити його в загальне рішення, яке фіксують на дошці. Доцільно застосовувати цю методику, якщо необхідно швидко визначити шляхи розв’язання певної проблеми.

Метод «Акваріум»

Групі пропонують обговорити проблему «перед очима глядачів», тож робота ведеться у формі діалогу. Кожна мала група обирає того, кому вона може доручити вести діалог. Це може бути й кілька бажаючих. Усі інші учасники процесу виступатимуть у ролі глядачів.

Цей метод дає можливість вести спостереження за спілкуванням, реакцією учасників на чужу думку, аргументацією кожної тези, залагодженням конфліктів, якщо вони назрівають у ході дискусії.

Кожен глядач має можливість порівняти почуте з особистою думкою, зробити певні висновки.

Метод «Джигсоу»

Цей метод використовують для навчання в групах, склад яких змінюється в ході роботи. Він характерний тим, що кожен член первинної групи стає експертом одного з аспектів теми, яку вивчають в експертних групах. Після опрацювання свого завдання кожен учасник навчає інших, повернувшись до первинної групи, тобто учасники процесу вчать один одного. Головна мета полягає в тому, щоб усі члени колективу однаково ґрунтовно вивчили всі аспекти заданої провідної теми. Після того, як повністю завершився процес навчання та контролю в навчальних групах, здійснюється індивідуальна оцінка знань усіх учасників заняття.
Використання інтерактивних методів
для проведення педради

Для ведення педагогічної ради доцільно обрати найбільш просту, доступну та ефективну форму — індивідуальну, парну та групову роботу. Наводимо приклад використання методів, які значною мірою підвищують ефективність проведення педагогічної ради.

Індивідуальна робота за методом «вільного письма» полягає в тому, що автор протягом 5-7 хв. викладає на папері свої думки з певної проблеми, щоб з’ясувати, усвідомити, обдумати певні ідеї або інформацію. Оскільки за умовами цієї методики не слід звертати увагу на такі елементи письма, як граматика та орфографія, увага кожного зосереджується на вільному потоці думок, у ході якого суттєво активізується процес мислення. Не менш важливим моментом, із психолого-педагогічної точки зору, є вміння учасників узяти на себе певний ризик, їх упевненість у шанобливому ставленні аудиторії до чужих думок.

Результати індивідуальної роботи за методом «вільного письма» обговорюють у парах. У ході обговорення доцільно кілька разів змінити склад творчих пар із метою подальшого обміну інформацією та розширенням її змісту.

Об’єднавшись, пари утворюють групи, які складають спільний заключний проект, використовуючи напрацьовані тексти. Група обирає спікера, який презентує результат роботи малої групи.

Технологію проведення засідання педагогічної ради з використанням інтерактивних методів доцільно поділити на етапи:

• технологія підготовки педагогічної ради, яка містить постановку обговорюваної проблеми, попереднє анкетування членів учнівського, батьківського та педагогічного колективів за питаннями проблеми, створення творчих груп з урахуванням психолого-педагогічних характеристик кожного учасника творчого процесу, методичну та методологічну роботу з підготовки до проведення педради, підготовку матеріальної бази, необхідної для подальшої роботи;

• технологія проведення педагогічної ради.

Визначення мети та змісту використання інтерактивних педагогічних методик під час проведення педагогічної ради:

Перший етап засідання педради станції—групова робота. Завдання: скласти спільний образ групи за ключовим словом (наприклад, «творчість»), презентувати його всьому колективу—членам педагогічної ради. Мета цієї педагогічної стратегії — згрупувати членів творчих колективів, перетворити їх на однодумців.

Методика проведення групової роботи:

• Кожній групі видають аркуш паперу (формат А-3), на якому віддруковано ключове слово.

• Члени груп колективно заповнюють аркуш так, щоб результатом стала педагогічна характеристика групи, яка працює над підвищенням якості освіти, оновленням її змісту та форм організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах (5 хв.).

Групи обирають спікерів, які презентують результат колективної роботи групи (по 2 хв. кожній групі, усього — 8 хв.).

Другий етап засідання — колективне вироблення комплексу конструктивних педагогічних ідей, спрямованих на напрацювання проекту рішення педради за темою «______________»:

• Індивідуальна робота над темою педагогічної ради (метод «вільного письма» — 5 хв.): кожен учасник педагогічної ради пише на аркуші паперу формату А-5 зв’язний текст за темою педради, уносячи свої конструктивні пропозиції з досвіду роботи чи щодо нових планів та педагогічних ідей.

• Робота в парах: члени груп поділяються на пари, попарно вислуховують результат роботи «колеги», складають спільний для кожної пари текст за своєю темою (7-10 хв.).

• Робота в групах: кожна група прослуховує та обговорює підготовлені тексти; складає з найкращих пропозицій спільний проект конструктивних педагогічних ідей. Результат заносять на аркуш А-3 (10 хв.).

• Презентація результатів індивідуальної, парної та групової роботи членів педагогічної ради (спікери презентують результати роботи своєї групи).

Третій етап засідання — підбиття підсумків спільної роботи членів педагогічної ради.

Директор школи (заступник директора з навчальної роботи):

• узагальнює результати обговорення теми педради;

• аналізує методики, за якими велася робота;

• акцентує увагу кожного на результативності та якості досягнутих у ході впровадження у практику інтерактивних педагогічних стратегій;

• оцінює внесок кожного працівника в загальну справу вироблення спільного проекту рішення засідання педагогічної ради.

Спільна робота педагогів-позашкільників на педагогічній раді з використанням інтерактивних методів дає поштовх до творчості, до оволодіння цими методами більшістю членів колективу. На сьогоднішній день уже є нормою життя використання інтерактивних методів у навчальній діяльності, виховній роботі, у ході науково-методичної роботи, психолого-педагогічних тренінгів, на педагогічних семінарах.