Вирішення колективного трудового спору

Вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) на виробничому рівні.

Примирна комісія. Трудовий арбітраж.

До відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області часто звертаються представники трудових колективів з проханням роз’яснити суть правових механізмів колективного захисту від порушень трудового законодавства, відновлення соціальних гарантій у виробничій сфері.

Так, Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі — Закон) пропонує шляхи й методи вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціально-трудових відносин Із застосуванням примирних процедур між повноважними представниками сторін, що конфліктують.

Закон визначає колективні трудові спори як розбіжності, що виникають між сторонами соціально-трудових відносин щодо: встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю.

Під примирними процедурами розуміють особливий спосіб вирішення колективного трудового спору без припинення роботи (страйку) шляхом пошуку взаємоприйнятного для сторін рішення щодо врегулювання конфліктної ситуації. Законодавство України передбачає чотири органи, які сприяють примиренню сторін: примирна комісія, трудовий арбітраж, незалежний посередник і Національна служба посередництва і примирення (далі-НСПП).

Примирна комісія — орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору, та який складається із представників сторін.

Утворюється примирна комісія за ініціативою однієї із сторін на виробничому рівні — у триденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору, з однакової кількості представників сторін.

Порядок визначення представників до примирної комісії визначається кожною із сторін колективного трудового спору самостійно.

Колективний трудовий спір розглядається примирною комісією у п’ятиденний строк з моменту утворення комісії. За згодою сторін ці строки можуть бути продовжені, про що приймається рішення та відображається в протоколі.

Перед початком розгляду справи члени примирної комісії приймають регламент проведення засідань, обирають голову та секретаря комісії.

Примирна комісія повноважна розглядати справу про вирішення колективного трудового спору і виносити рішення, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин представників від кожної із сторін.

На час ведення переговорів і підготовки рішення примирної комісії її членам надається вільний від роботи час. У разі потреби примирна комісія залучає до свого складу незалежного посередника, попередньо зробивши запит до відділення НСПП (ст.10 Закону).

Сторони колективного трудового спору під час його розгляду мають рівні права. Під час своєї роботи сторони зобов’язані забезпечити дотримання принципу змагальності сторін та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведенні їх переконливості.

Примирна комісія має право вимагати від сторін інформацію, необхідну для ведення переговорів та для повного, всебічного і об’єктивного вирішення спору.

Засідання примирної комісії є відкритими, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної чи комерційної таємниці. З метою додержання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації, справа розглядається у закритому засіданні.

Відповідно до статті 9 Закону сторони колективного трудового спору зобов’язані надавати примирній комісії інформацію, необхідну для ведення переговорів та докази в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.

Всі заяви, документи або інша інформація, що подаються однією із сторін примирній комісії, повинні бути передані іншій стороні колективного трудового спору. Сторонам також передаються будь-які висновки експертів або інші документи доказового характеру, які можуть впливати на рішення примирної комісії.

Кожне засідання примирної комісії оформляється протоколом, підписується всіма членами примирної комісії, має для сторін обов’язкову силу та виконується в порядку і строки, які встановлені в рішенні.

Рішення примирної комісії направляється сторонам колективного трудового спору та відділенню НСПП на другий день після прийняття.

Після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового спору примирна комісія припиняє свою роботу.

У разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення колективного трудового спору з ініціативи однієї із сторін утворюється трудовий арбітраж у триденний строк.

Трудовий арбітраж — орган, який складається із залучених •сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (ст.11 Закону).

Трудовий арбітраж утворюється шляхом прийняття кожною із сторін відповідного рішення та підписання спільної угоди про утворення трудового арбітражу. В даній угоді визначається порядок організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи трудового арбітражу і порядок оплати праці членів трудового арбітражу.

Арбітри пропонуються для участі в роботі трудового арбітражу відділенням НСПП за письмовою заявою однієї із сторін колективного трудового спору. Після того, як кандидатури членів трудового арбітражу підібрані, укладається угода про утворення та визначення персонального складу трудового арбітражу. Трудовий арбітраж може розглядати справи в складі трьох членів трудового арбітражу або в будь-якій непарній їх кількості.

До складу трудового арбітражу не можуть входити особи, які є представниками сторін колективного трудового спору, або особи, які в тій чи іншій мірі зацікавлені в його однобічному вирішенні.

У своїй діяльності члени трудового арбітражу забезпечують дотримання норм Закону, Положення про трудовий арбітраж, Положення про арбітра, Правил етики арбітра та Регламенту роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту).

Обов’язковими учасниками розгляду колективного трудового спору є сторони та їх представники. Завдання трудового арбітражу при розгляді конкретного трудового спору — встановити порушені норми права і захистити порушені права. Даний орган зобов’язаний забезпечити рівність можливостей сторін колективного трудового спору у доказовій діяльності тобто, у формі змагання між сторонами, підставою для якого є протилежність їх матеріально-правових інтересів.

Строки розгляду колективного трудового спору можуть бути продовжені з десяти до двадцяти днів лише за рішенням більшості членів трудового арбітражу (ст. 12 Закону).

Член трудового арбітражу не вправі розголошувати відомості та інформацію, що стали йому відомі під час розгляду колективного трудового спору, без згоди сторін або їх правонаступників.

Забороняється вимагати від члена трудового арбітражу надання документів, відомостей та інформації, якими він володіє у зв’язку з розглядом колективного трудового спору, крім випадків, передбачених законами України.

Кожне засідання трудового арбітражу оформляється протоколом та підписується всіма його членами, які розглядали справу.

З питань, що виникають у процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, трудовий арбітраж постановляє ухвалу. Рішення трудового арбітражу приймається після дослідження усіх обставин справи більшістю голосів членів трудового арбітражу, які входять до його складу. Мотивоване рішення оголошується у засіданні трудового арбітражу і зачитується лише його резолютивна частина. Не пізніше трьох денного терміну з дня оголошення його направляється кожній із сторін та відділенню НСПП.

Рішення трудового арбітражу є обов’язковим до виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися, а також є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством України.

Повноваження трудового арбітражу припиняється одночасно з припиненням розгляду і винесенням рішення по суті колективного трудового спору.

Статтею 14 Закону членам примирної комісії, трудових арбітражів та незалежним посередникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку та поширюються гарантії, передбачені статтею 252 КЗпП України.

Оплата праці члена трудового арбітражу та відшкодування його витрат, пов’язаних з участю у примирній процедурі, проводяться відповідно до Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, шо затверджується НСПП, Міністерством фінансів України і Міністерством праці та соціальної політики України.

Відділення НСПП в Полтавській області для ефективної реалізації та застосування норм Закону надає сторонам соціально-трудових відносин консультації та рекомендації з посиланням на відповідні положення та інструкції НСПП, що дає можливість досягти бажаного результату при врегулюванні вимог найманих працівників, поліпшити соціально-трудові відносини і, що особливо важливо, уникнути економічних втрат підприємства і моральних втрат його працівників.