Зміна умов строкового трудового договору на умови безстрокового

Зміна умов строкового трудового договору на умови безстрокового

Відповідно до ст. 23 Кодексу законів про працю України (КЗпП) :

  • безстроковим трудовим договором є трудовий договір, що укладений на невизначений термін з дотриманням загальних положень, визначених трудовим законодавством України.
  • строковий трудовий договір — це різновид трудового договору, укладений на визначений термін, встановлений за погодженням сторін або на час виконання певної роботи та можливістю укладення лише в разі, якщо трудові правовідносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника, передбачених законодавчими актами.

Умовою строкового трудового договору є строк його дії, тобто визначення прав, обов’язків та відповідальності сторін, умов матеріального забезпечення та умов праці працівників протягом визначеного договором відрізку часу.

Строковий договір укладають:

  • у разі прийняття на роботу на час виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до законодавства зберігається місце роботи або посада (наприклад, на час основної щорічної відпустки, тривалого відрядження, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного] віку тощо];
  • на строк обрання працівника на виборну посаду в органи місцевого самоврядування; на час виконання певних робіт (зокрема, віднесених законодавством до сезонних].

Умови припинення строкового трудового договору та укладення безстрокового трудового договору

Однією з підстав припинення строкового трудового договору є закінчення строку, на який його було укладено, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не висунула вимогу щодо їх припинення. Відповідно до статті 391КЗпП у разі якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

У разі позитивного розв’язання питання щодо змін умов строкового трудового договору працівника на умови безстрокового, тобто оформлення постійних трудових правовідносин між сторонами, та для підтвердження бажання працівника продовжити роботу після закінчення строкового трудового договору, рекомендується надати відповідну заяву.

Така заява є додатковою підставою для видання адміністрацією навчального закладу наказу щодо укладення безстрокового трудового договору.

Іншими словами, умовою припинення строкового трудового договору та укладення безстрокового трудового договору є факт продовження роботи після закінчення строку дії трудового договору, незалежно від того, чи був виданий роботодавцем наказ про продовження/переукладення строкового договору (крім випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП, а саме: не можуть вважатися такими, що укладені на невизначений строк, переукладені трудові договори на виконання сезонних робіт (які виконуються у строк, що не перевищує шести місяців), на час тимчасової відсутності працівника, за якими зберігається місце роботи (посада] та в інших випадках, передбачених законодавчими актами].

Трудові договори, що були переукладені один чи кілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

Розглянемо на конкретному прикладі оформлення постійних трудових відносин з працівником, який працює на умовах строкового трудового договору.

Приклад процедури змін умов строкового трудового договору на умови безстрокового трудового договору

У навчальному закладі педагогічний працівник працює на умовах строкового трудового договору. Місцевий орган управління освітою та адміністрація навчального закладу вирішили змінити умови строкового трудового договору цього працівника на умови безстрокового трудового договору.

У наведеній ситуації фактично виконувані обов’язки педагогічного працівника не змінюються, назва посади, робоче місце — ті самі. Йдеться лише про зміну умов трудового договору. Тому в кадровому наказі слід зазначити, що умови строкового трудового договору змінено на умови безстрокового трудового договору, при цьому трудовий договір продовжується.

Отже, у такій ситуації необхідно:

  • одержати від працівника, прийнятого на роботу за умовами строкового трудового договору, письмове підтвердження згоди (заяву) на роботу на умовах безстрокового трудового договору;
  • видати наказ про зміну умов трудового договору (зі строкового на безстроковий за займаною посадою).

Оскільки під час прийняття на роботу педагогічного працівника вже ознайомили з посадовою інструкцією, робити це ще раз не потрібно.

Приклад оформлення наказу про визнання строкового трудового договору безстроковим

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

___.___.20___

№ ___

Про визнання строкового трудового договору Василенко С. П. безстроковим

ВВАЖАТИ:

строковий трудовий договір Василенко Світлани Петрівни, вчителя математики (наказ про прийняття на роботу Василенко С. П. від __.__.20__ № __), укладеним на невизначений строк у зв’язку зі звільненням із роботи вчителя математики Денисової Ірини Іванівни з оплатою праці згідно тарифікації.

Підстава: заява Василенко С. П. від __.__.20__..

Директор

ініціали, прізвище

підпис

З наказом ознайомлена:

підписніціали, прізвище
__.__.20__